นโยบายการวัดผลและการประเมินผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทำประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง นโยบายการวัดผลและการประเมินผล