ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย

1. นางสาวอารียา ชุมปลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 การนำเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทโครงงาน Topic : Applied Mathematics

2. นางสาวนฤมล ขุนแก้ว  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทโครงงาน Topic : Number Theory

3. นายปุญญพัฒน์ ศิริวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทโครงงาน Topic : Number Theory

อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10”

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอนุสรา  กุลสุทธิ์  และนายภูริชญ์  มหาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการข้อมูล

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอนุสรา  กุลสุทธิ์  และนายภูริชญ์  มหาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการข้อมูลนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การจำแนกการตัดสินใจซื้อจักรยานของลูกค้าโดยใช้วิธีเอนเซมเบิลได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทโครงการTopic : Data Scienceในงานประชุมสัมมนาวิชาการและการนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ .. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอนุสรา  กุลสุทธิ์  และนายภูริชญ์  มหาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการข้อมูล”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดารัตน์ สมเสน ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ขอแสดงความยินดีนางสาวสุดารัตน์  สมเสน ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนส่งน้องเรียนจบจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดยเป็นทุนให้จนสำเร็จการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดารัตน์ สมเสน ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ””

27 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้มีการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้มีการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสใกล้สำเร็๗การศึกษา

อ่านเพิ่มเติม “27 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้มีการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4”

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยเเพร่เมื่อ

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรคณิตศาสตร์ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 อ่านเพิ่มเติม “นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

อาจารย์ ดร.สมจิตร บุญเทียม
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ