ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10

เผยเเพร่เมื่อ 510 เข้าชม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย

1. นางสาวอารียา ชุมปลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 การนำเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทโครงงาน Topic : Applied Mathematics

2. นางสาวนฤมล ขุนแก้ว  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทโครงงาน Topic : Number Theory

3. นายปุญญพัฒน์ ศิริวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทโครงงาน Topic : Number Theory