ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เผยเเพร่เมื่อ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง เนื่องในโอกาสที่คณาจารย์ในสาขาได้รับตำแหน่งวิชาการ ประกอบด้วย
อาจารย์ ดร.ชนัญกาญจน์ แสงประสาน
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญกาญจน์ แสงประสาน
อาจารย์ ดร.สมจิตร บุญเทียม
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร บุญเทียม
อาจารย์ จิรวัฒน์ กันทะโล
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรวัฒน์ กันทะโล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม ถักทอสายใย ร้อยใจผูกพัน

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญ กตัญญุตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ถักทอสายใย ร้อยใจผูกพัน

อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม ถักทอสายใย ร้อยใจผูกพัน”

งานแสดงมุทิตาจิต “วิทยาศาสตร์ผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ”

เผยเเพร่เมื่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรม งานแสดงมุทิตาจิต

ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีจันทร์ ทานะขัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
และนายทองจันทร์ ผงสินธุ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม “งานแสดงมุทิตาจิต “วิทยาศาสตร์ผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ””

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย

1. นางสาวอารียา ชุมปลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 การนำเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทโครงงาน Topic : Applied Mathematics

2. นางสาวนฤมล ขุนแก้ว  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทโครงงาน Topic : Number Theory

3. นายปุญญพัฒน์ ศิริวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทโครงงาน Topic : Number Theory

อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10”

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอนุสรา  กุลสุทธิ์  และนายภูริชญ์  มหาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการข้อมูล

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอนุสรา  กุลสุทธิ์  และนายภูริชญ์  มหาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการข้อมูลนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การจำแนกการตัดสินใจซื้อจักรยานของลูกค้าโดยใช้วิธีเอนเซมเบิลได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทโครงการTopic : Data Scienceในงานประชุมสัมมนาวิชาการและการนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ .. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอนุสรา  กุลสุทธิ์  และนายภูริชญ์  มหาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการข้อมูล”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดารัตน์ สมเสน ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ขอแสดงความยินดีนางสาวสุดารัตน์  สมเสน ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนส่งน้องเรียนจบจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดยเป็นทุนให้จนสำเร็จการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดารัตน์ สมเสน ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ””

27 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้มีการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้มีการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสใกล้สำเร็๗การศึกษา

อ่านเพิ่มเติม “27 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้มีการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4”

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยเเพร่เมื่อ

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรคณิตศาสตร์ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 อ่านเพิ่มเติม “นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ออกนิเทศหน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ออกนิเทศหน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ประกอบไปด้วยหน่วยงานและนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ออกนิเทศหน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา”