บุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

อาจารย์ ดร.สมจิตร บุญเทียม

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมจิตต์ รัตนอุดมโชค

ประธานสาขาวิชา วท.บ. วิทยาการข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีจันทร์ ทานะขันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง

อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด ม่วงจันทร์

อาจารย์ ดร.ชนัญกาญจน์ แสงประสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี สมพงษ์

ประธานสาขาวิชา วท.บ. คณิตศาสตร์

อาจารย์พงษ์พันธ์ มุขวะชิ

ลาศึกษาต่อ

อาจารย์สุวิวรรธน์ วิชกูล

อาจารย์ชัยณรงค์ เพียรภายลุน

อาจารย์จิรวัฒน์ กันทะโล

อาจารย์มงคล แสนสุข

นางสาววัลภา พ่อชมภู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป