นโยบายอุทธรณ์และร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทำประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง นโยบายอุทธรณ์และร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน