ประวัติความเป็นมา

      ปี  พุทธศักราช 2507  หมวดวิชาคณิตศาสตร์  โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร  (ปก.ศ.)               และกระทรวงศึกษาธิการยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูเป็น   “วิทยาลัยครูสกลนคร”     เมื่อวันที่  16  มกราคม  พ.ศ.  2513

      ปี  พุทธศักราช 2518  หมวดวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาลัยครูสกลนคร  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  (ปก.ศ.สูง)             เอกคณิตศาสตร์

      ปี  พุทธศักราช 2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏสกลนคร  ทำให้มีผลบังคับใช้   ตั้งแต่  วันที่  25  มกราคม  พ.ศ.  2538   ซึ่งชื่อ “วิทยาลัยครูสกลนคร” ตาม  พ.ร.บ.  วิทยาลัยครูเป็นอันยกเลิก  เปลี่ยนเป็น         “สถาบันราชภัฏสกลนคร”   ตำแหน่งต่างๆ  ในสถาบันราชภัฏได้เปลี่ยนแปลงไปตาม  พ.ร.บ.  สถาบันราชภัฏ                                 ซึ่งทำให้หมวดวิชาคณิตศาสตร์  เปลี่ยนเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์   และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตร   ประกาศนียบัตร   ชั้นสูง (ปก.ศ.สูง) เอกคณิตศาสตร์  และปริญญาตรี  (ค.บ. 4 ปี)  ทั้งภาคปกติและภาคการศึกษาเพื่อปวงชน  (กศ.ป.)     โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

       ปี  พุทธศักราช  2545  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     (วท.บ. 4 ปี)  รุ่นแรก

       ปี  พุทธศักราช 2547  สถาบันราชภัฏสกลนคร ได้รับสถาปนาเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               ได้เปลี่ยนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ. 4 ปี)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   (ค.บ.5 ปี) คณะครุศาสตร์  ส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   (วท.บ. 4 ปี)                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ยังเปิดสอนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

      ปัจจุบัน  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  เปิดสอน 2  หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต     (วท.บ. 4 ปี)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (เป็นสาขาวิชาที่ปรับปรุงใน ปีการศึกษา 2559 และเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2559)               และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562)  นอกจากนี้  ยังมีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ. 4 ปี และ ค.บ. 5 ปี)   เป็นหลักสูตรประจำคณะครุศาสตร์  ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบร่วมกันเรื่อย