ปรัชญา

     สร้างนักคณิตศาสตร์ที่มีความรอบรู้ในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ทางคณิตศาสตร์เฉพาะด้าน คิดเป็นทำเป็น มีความใฝ่รู้และมีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถทงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี