พันธกิจ

  1. การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

  2. การวิจัยองค์ความรู้คณิตศาสตร์และสถิติ

  3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  4. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ บริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์และสถิติในระดับชุมชน ภูมิภาค และประชาคมอาเซียน