วิสัยทัศน์

     ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นคนดี มีจิตสาธาณะในการบริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์และสถิติแก่ชุมชน พร้อมรับสู่ประชาคมอาเซียน