อัตลักษณ์

     บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพทางคณิตศาสตร์และสถิติ