ประวัติความเป็นมา

     
      ปี  พุทธศักราช 2507  หมวดวิชาคณิตศาสตร์  โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร  (ปก.ศ.)            และกระทรวงศึกษาธิการยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูเป็น  “วิทยาลัยครูสกลนคร”     เมื่อวันที่  16  มกราคม  พ.ศ.  2513
      ปี  พุทธศักราช 2518  หมวดวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาลัยครูสกลนคร  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  (ปก.ศ.สูง)          เอกคณิตศาสตร์
      ปี  พุทธศักราช 2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏสกลนคร                        ทำให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  25  มกราคม  พ.ศ.  2538  ซึ่งชื่อ “วิทยาลัยครูสกลนคร” ตาม  พ.ร.บ.  วิทยาลัยครูเป็นอันยกเลิก  เปลี่ยนเป็น  “สถาบันราชภัฏสกลนคร”  ตำแหน่งต่างๆ  ในสถาบันราชภัฏได้เปลี่ยนแปลงไปตาม  พ.ร.บ.  สถาบันราชภัฏ                ซึ่งทำให้หมวดวิชาคณิตศาสตร์  เปลี่ยนเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปก.ศ.สูง) เอกคณิตศาสตร์  และปริญญาตรี  (ค.บ. 4 ปี)  ทั้งภาคปกติและภาคการศึกษาเพื่อปวงชน  (กศ.ป.)  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
       ปี  พุทธศักราช  2545  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      (วท.บ. 4 ปี)  รุ่นแรก
       ปี  พุทธศักราช 2547  สถาบันราชภัฏสกลนคร ได้รับสถาปนาเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เปลี่ยนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ. 4 ปี)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.5 ปี) คณะครุศาสตร์  ส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ. 4 ปี)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ยังเปิดสอนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
      ปัจจุบัน  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  เปิดสอน 2  หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ. 4 ปี)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เป็นสาขาวิชาที่ปรับปรุงใน ปีการศึกษา 2559 และเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2559)  และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562) นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ. 4 ปี และ ค.บ. 5 ปี)  เป็นหลักสูตรประจำคณะครุศาสตร์  ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบร่วมกันเรื่อยมา