ดาวน์โหลด

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเเละปฏิบัติสหกิจศึกษา

หลักสูตรคณิตศาสตร์

 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 • ปฏิบัติสหกิจศึกษา
 •      -คู่มือสหกิจศึกษา
           คู่มือสหกิจศึกษา
       -บัญชีลงเวลา
           บัญชีลงเวลา สำหรับหน่วยงาน
       -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน-รายบุคคล
            แบบบันทึกการปฏิบัติงาน รายบุคคล
       -แบบประเมินสำหรับหน่วยงาน
            แบบประเมินสำหรับหน่วยงาน

  หลักสูตรวิทยาการข้อมูล

 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 • ปฏิบัติสหกิจศึกษา
 •      -คู่มือสหกิจศึกษา
           คู่มือสหกิจศึกษา
       -บัญชีลงเวลา
            บัญชีลงเวลา สำหรับหน่วย
       -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน-รายบุคคล
            แบบบันทึกการปฏิบัติงาน รายบุคคล
       -แบบประเมินสำหรับหน่วยงาน
             แบบประเมินสำหรับหน่วยงาน