กิจกรรมอบรมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตร วท.บ.วิทยาการข้อมูล

เผยเเพร่เมื่อ 219 เข้าชม

กิจกรรมอบรมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตร วท.บ.วิทยาการข้อมูล ขอขอบคุณ รองคณบดี ผศ.ศักดาเดช กุลากูล  คุณสุวิมล บุญทา นางสาวสุวิมล โพธิ์บุญวงษ์  ที่กรุณาให้ความรู้เรื่อง บุคลิกภาพ การสื่อสาร และ Soft skill เพื่อการทำงาน และถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของนักศึกษาสหกิจศึกษา จาก มหาวิทยาลัยสุรนารี  และขอขอบคุณ คุณนภาพร บุญเรือง ที่กรุณามาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบงานสารบรรณและการพิมพ์หนังสือราชการ