คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ออกนิเทศหน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 283 เข้าชม

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ออกนิเทศหน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ประกอบไปด้วยหน่วยงานและนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจดังนี้

1. บริษัท ไทวัสดุ จำกัด สาขาสกลนคร 

    นักศึกษา นายนควิศ  อาสาสร้อย 

    นายณัฐวุฒิ  รัตนะ

2. บริษัท อึ้งกุ่งเฮงสกลนคร จำกัด 

    นักศึกษา นางสาวอนุสรา กุลสุทธิ์ 

    นายภูริชญ์  มหาวงศ์

3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    นักศึกษา นายโชคทวี  โต๊ะชาลี  

    นางสาวสุนันทา  แก้วดี  

    นายประกาศิต  เสนานาม

4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด 

    นักศึกษา นางสาวภัชราภรณ์  นาลาดทาง 

    นางสาวนริศรา  นามสิงห์ษา