หัวข้อข่าว

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ยอดนักสืบ Data Science วันที่ 24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ยอดนักสืบ Data Science วันที่ 23 มิถุนายน 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ยอดนักสืบ Data Science วันที่ 17 มิถุนายน 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ยอดนักสืบ Data Science วันที่ 16 มิถุนายน 2565

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านท่าสองคอน

จัดการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2565

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”

ตัวอย่างข่าวสาร