หัวข้อข่าว

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนโพนพิทยาคม

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนนาแกพิทยาคม

27 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้มีการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

กิจกรรม SCIENCE CAMP รถพลังยางยืด

กิจกรรม sci camp หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ยอดนักสืบ DATA SCIENCE

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ออกนิเทศหน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา

กิจกรรมอบรมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตร วท.บ.วิทยาการข้อมูล

วันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ยืม รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ 2565